Articles

Parshat Ki Sisa

Shabbat Parshat Ki Sisa

February 19, 2022

Weekly Torah Clip by Rabbi Avrohom Czapnik